Reklamační řád

Podmínky k uplatnění reklamace na zboží a služby dodané firmou:
Stolařství Petr Hradil, Dlouhá 44, Olomouc, 77200
DIČ: 379-7808085362, IČ: 67735584

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

  Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím /Stolařství Petr Hradil/.

  Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci. Tento reklamační řád je k dispozici na provozovně: U Pekárny 18, 779 00 Olomouc. Jako doklad o záruce vystavuje prodejce ke každému zakoupenému zboží pro kupujícího nákupní resp. daňový doklad /faktura nebo dodací list/ se všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky /název zboží, cena, množství, druh…/.

 2. DÉLKA ZÁRUKY

  Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na faktuře resp. dodacím listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Výjimkou tvoří zboží prodávané se slevou /zboží poškozené, použité, nekompletní atd. tzv. výprodej/, na které záruku Stolařství Petr Hradil neposkytuje. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., §§619-627, s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

 3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

  Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání /nejpozději však do 10-ti dnů/. Zjištěné vady je povinen oznámit prodávajícímu ihned nebo v první pracovní den následujícím po dni, ve kterém byly zjištěny vady. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží, tj. po převzetí zboží od prodávajícího.

  Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

  Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u firmy Stolařství Petr Hradil a místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího.

  Reklamaci je nutno uplatnit písemně v sídle firmy prodávajícího, pokud není smluvně stanoveno jinak, spolu s dodáním reklamovaného zboží a dodržet následující náležitosti. V případě reklamace montovaného zboží, je možno reklamaci uplatňovat v místě montáže.

  Náležitosti nutné k uplatnění reklamace:

  • předložit kopii nákupního dokladu nebo dodací list,
  • podrobně popsat závadu,
  • uvést kontaktní údaje kupujícího.

  Zpáteční cestu /po vyřízení oprávněné reklamace/ hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu. V případě neoprávněné reklamace montovaného zboží budou kupujícímu účtovány náklady spojené s dopravou, pracovníka firmy Stolařství Petr Hradil, včetně aktuální hodinové sazby.

  Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. U zboží prodaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cen sjednána.

  Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

  • mechanickým poškozením zboží,
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, pro které je výrobek určen,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodech na použití apod.,
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

  Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady a vady vzniklé při výrobě a montáží provedené pracovníky firmy Stolařství Petr Hradil.

  Zboží předané k reklamaci bude testováno a opraveno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím.

 4. PŘÍPADY, KDY NELZE REKLAMACI UPLATNIT

  Charakteristickou vlastností dřeva jsou barevné odchylky, způsobené originalitou každého kusu, z toho důvodu rozdílnost v barevnosti u jednotlivých dveří a zárubní a jejich prvků se nepovažuje za vadu a nemůže být předmětem reklamace. Totéž platí při dodávce rámečků na dveře a prahů, které jsou vyráběny z dřevěného masivu a proto nemohou barevně ladit s dýhou na dveřích a zárubních.

  Dále za reklamaci nelze považovat:

  • Nedoléhající zárubeň na zeď z důvodu křivosti a nekolmosti zdiva – v tomto případě vzniká kolem zárubně a stěny mezera, jejich zapravení si kupující řeší sám.
  • Odražení podlahových soklíků u stavebních otvorů montéry těsně před montáží. Následné upravení a osazení soklíků zpět na místo si kupující provede sám.
  • Křivost osazení zárubně na stávající kovovou zárubeň, která je již špatně a křivě zazděna (při montáži nové obkladové zárubně je nutné stávající kovovou zárubeň kopírovat).
  • Při dodávce zboží (např. vrchního kování, stavebních pouzder apod.) se reklamace řeší v souladu s reklamačním řádem výrobců tohoto zboží.
  • U veškerého lakovaného kování (např. leštěná a lakovaná mosaz, dtto bronz, dtto nikl apod.) nelze reklamovat mechanické poškození a následné barevné odlišnosti vzniklé běžným užíváním (osahání laku a poškození vlivem potu nebo ostrých předmětů – např. prsteny apod.).

  Kontrola jakosti je prováděna vizuálně při pohledu na dveřní křídlo ve svislé poloze ze vzdálenosti 1,5m za denního osvětlení. Jako dekorační materiál jsou použity přírodní dýhové sesazenky, vyráběné dle ČSN 49 2320 z okrasných dýh jakostně zatříděných do 1. třídy jakosti dle ČSN 49 2315. Vzhledem k použití výhradně přírodních dýhovaných materiálů je povolena barevná odlišnost sesazenek na jednotlivých kusech dveřních křídel a v případě kombinovaných rámových sesazenek ve skladbě sesazenky. Dále je povolena mezní tolerance na prohnutí dveří na výšku 3mm.

 5. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ ZÁRUKY

  Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno nebo vyměněno za nové. Pokud není výměna ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se Stolařství Petr Hradil s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží /v případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat/. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností bude kupujícímu vystaven dobropis.

  Reklamace zboží Stolařství Petr Hradil vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. /Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace, nikoli do vyzvednutí zákazníkem.

  Po vyřízení reklamace Stolařství Petr Hradil upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď e-mailem, telefonicky nebo SMS. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

  Tento reklamační řád je platný od 1. srpna 2007 a byl zpracován dle občanského zákoníku č.40/1964 Sb., §§619-627 a příslušné novely č.136/2002 Sb.

   

 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  • Postup kupujícího v rozporu s tímto reklamačním řádem prodávajícího nezavazuje.
  • Tento reklamační řád se uplatňuje ve všech případech obchodně smluvních vztahů mezi účastníky, kde jako prodávající vystupuje firma Stolařství Petr Hradil, Dlouhá 44, 779 00 Olomouc.